Fra fariseeren Saulus til apostelen Paulus
 
 
Saulus av Benjamins stamme
Saulus fra Tarsus var en konservativ ortodoks jøde. Han var så ekte jøde som han kunne bli – av Benjamins stamme og med begge føtter godt plantet i jødisk teologi og kultur. Han sier dette selv og om seg selv.

- Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød! Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer: Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. Fil 3:4-6

Saulus fra Tarsus var også romers borger
Paulus var ikke bare jøde, han var også en romers borger. Bibelen forklarer at denne borgerrett var han født med. Det betyr at hans foreldre også var jøder med romers borgerrett. Det kan hende at de hadde gjort seg fortjent til denne status ved å støtte Imperiet eller hadde blitt gitt denne borgerretten som en nåde. Den romerske borgerretten beskyttet Paulus flere ganger. En romer kunne ikke hudstrykes eller straffes uten lov og dom.

- Men da de hadde spent ham fast for å hudstryke ham, sa Paulus til høvedsmannen som sto der: Har dere lov til å hudstryke en romersk borger, og det uten dom? Da høvedsmannen hørte det, gikk han til den øverste høvedsmannen og meldte det, og sa: Hva er det du er i ferd med å gjøre? Denne mannen er jo romersk borger! Den øverste høvedsmannen gikk da selv til Paulus og spurte: Si meg, er du romersk borger? Han svarte: Ja. Den øverste høvedsmannen sa: Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger! Paulus svarte: Men jeg er endog født til den! Apg 22:25-28

Han teologiske bakgrunn
Saulus var strengt oppdratt etter den jødiske troen og tilhørte fariseer-partiet som vel var det mest rettroende religiøse partiet i Israel på den tiden. De trodde på loven og profetene. De trodde på åpenbaring, fariseerne trodde på engler og på Ånd og på oppstandelsen. Det fantes også andre partier som f.eks. saddukeerne og herodianerne. En annen sekt hørte til i Judeas ørken, esseerne, et strengt religiøst parti som ventet på Messias. Saulus var en disippel som satt ved Gamaliels føtter og studerte spesiell den muntlige overleveringen av loven, det som kalles Talmud.

- Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Apg 22:3

- Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. Gal 1:13-14

- For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Tit 3:3


Saulus fikk sete i Det høye Råd
Han avanserte i personlig tro og gikk lenger enn sine samtidige i jødedommen slik at han til sist fikk sete i jødenes Sanhedrin – det Høye Råd. Mange har spurt om Paulus var gift eller ikke. Her har vi indisier som peker på at Saulus fra Tarsus hadde en hustru. For etter loven, var det bare gifte menn som hadde rett til å være i Det høye Råd. Men vi er ikke sikre på det.

Messiasbevegelsen vokser frem
På denne tiden vokste det også frem en ny bevegelse kalt ”Veien”. Det var mennesker som fulgte læreren Jesus fra Nasaret, som man sa var Messias. Saulus hadde hørt ham og sett ham, men var verken imponert eller overbevist. Han så på Jesus som en bedrager og mente at de som fulgte ham var forførte mennesker.

- Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. 2Kor 5:16

- Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole. Apg 19:9

- og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Apg 9:2

- Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Apg 24:14

Da Jesus ble dømt for gudsbespottelse og overgitt til korsfestelse kjente Saulus seg sikker på at det hele ville sakte, men sikkert dø ut som når et lys til slutt brenner ned og slukner av seg selv.
 
 
Fra Saulus til Paulus hans frelse og reiser
Fra Saulus til Paulus - hans åpenbaringer
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen