Vår tro og bekjennelse

 

På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer.

Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)
Jeg tror at Bibelen er Guds ord, inspirert og gitt oss av Den Hellige Ånd og derfor er ufeilbarlig.

- Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Gud (5. Mos 6:4, 1 Kor 8:4-6) 2Tim 3:16-17

Gud, den allmektige
Jeg tror på én Gud som eksisterer i hellig treenighet ved Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Gud er skaperen av himmelen og jorden, av synlige og usynlige ting. Jeg tror på hans evige og guddommelige natur. Gud er absolutt og hellig og rettferdig. Gud er kjærlighet og bryr seg derfor om mennesket og all skapningen.

- Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsofrene, så vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden – slik sett er det jo mange guder og mange herrer – så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. 1Kor 8:4-6

- han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 1Tim 2:4-6

Jesus Kristus (1 Tim 2:5-6, Matt 16:16)
Jeg tror at Jesus fra Nasaret er Messias, Guds Sønn, sendt fra Faderen til verden for å frelse menneskene. Vi tror at Jesus er den andre personen i Treenigheten og har eksistert fra evighet av i Guds likhet og skikkelse. Jeg tror at Jesu trådte inn i verden ved sin inkarnasjon idet han ble født som et sant menneske og sann Gud. Jeg tror på Kristi syndefrie natur, hans guddommelige mirakler og livgivende ord som autentiske og som bevis på han guddommelige misjon i verden, å forløse verden. Vi tror at Jesus er fullt ut både menneske og Gud.

- For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 1Tim 2:5-6

- Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Matt 16:16

Den Hellige Ånd (1 Mos. 1:2, Joh 14:26, Ap.gj. 1:8)
Jeg tror at Den Hellige Ånd er den tredje person i Treenigheten. Han er derfor er evig, guddommelig og allmektig Gud. Jeg tror at han var virksom i skapelsen og også tilstede i hele Det Gamle Testamentet. På en særlig måte var han nærværende i Jesu liv og virke. Jeg tror at Den Hellige Ånd kom til verden på pinsefestens dag og er fremdeles tilstede i Jesu kirke og skal være det inntil forløsningens dag.

- Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Joh 14:26

- Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Apg 1:8

Mennesket (1 Mos 1:27, 3:6-8)
Jeg tror at mennesket ble skapt i Guds bilde og satt i Edens hage som Guds husholder på jorden. Jeg tror også at det første mennesket falt i synd ved sin ulydighet mot Guds befaling og dermed ble en synder, totalt uten egne muligheter til leve i fellesskap med Gud og oppnå evig liv ved måter og metoder det selv har laget. Jeg tror derfor at hvert menneske er i absolutt behov av Guds frelse.

- Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1M 1:27

- Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. 1M 3:6-8

Forsoningen (1 Mos 3:13, Rom 3:23-25, Hebr 2:14)
Jeg tror på Jesu stedfortredende død på korset. Hans død sonet for menneskets synd og frembrakte forsoning mellom Gud og mennesket. Jeg tror derfor at Jesu blod er det middel som fullt og helt kan frelse. Hvert menneske som tror får evig liv. Jeg tror at Kristus beseiret djevelen på korset. Denne seier gav Jesus til sin menighet. Jeg tror at enhver synder kan bli frelst ved at han omvender seg og tror på Herren Jesus Kristus og hans stedfortredende død. Jeg tror at det er hvert menneskes rett å få del i frelsen som er gjort tilgjengelig av Gud. Denne frelse oppleves her og nå i vår levetid på jorden.

- alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Rom 3:23-25

- Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1M 1:26-27

- Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Frelsen Ef 2:5-8, Rom 10:9-10

Dåp og nattverd (Matt 28:19, Gal 3:27, Rom 6:4-5, 1 Kor 11:23)
Jesus har innstiftet handlingene dåp og nattverd. Jeg mener at hver den som tror og har blitt født på nytt skal bli døpt ved total neddykkelse i vann. Dette er i følge Det Nye Testamentets lære og praksis. Jeg tror at alle barn er inkludert i Jesu forsoningsverk og av den grunn ikke er i behov av vanndåp for at de skal bli helliget eller renset fra synd. Jeg tror at dåpen i vann oppleves kun en gang i livet mens nattverden gjentas til minne om Jesus død og oppstandelse.

- Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Matt 26:26-28

- Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:19-20

Dåpen i Den Hellige Ånd (Ap.gj. 1:5, 2:4, Rom 8:9)
Jeg tror på en dåp i Den Hellige Ånd og ild. Denne dåp i Ånden gir de troende kraft til liv og tjeneste. Jeg tror også at denne gave gis ved Guds nåde ved tro og mottas gjennom bønn og påkallelse. Dette er et Herrens løfte til alle som tror. Jeg tror på Åndens gaver slik vi finner det i Det Nye Testamentet og at disse gavene er i virksomhet i dag til oppbyggelse for de troende og for å styrke evangeliets fremgang i verden.

- Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. Apg 1:4-5

- Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2:1-4

Menigheten (Matt 16:18, Ef 5:23, 27, 32, Kol 1:18)
Jeg tror på den universelle kirke og den lokale menighet på et hvert sted. Menigheten består av gjenfødte troende. Ved dåpen blir de kjent som en lokal menighet. Jeg tror også på den bibelske og forordning for menigheten i Det Nye Testamentet som sier at lokalmenigheten skal ledes av forstanderen og de eldste og med praktisk assistanse av menighetstjenere. Dette er menn og kvinner valgt av den menigheten. Jeg tror at menigheten skal være selvstyrt, selvoppholdende og selvutbredende i verden. Jeg tror at menighetens største oppgave i verden er å ære Gud og vinne mennesker for Kristus i hver generasjon.

- For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ef 5:23, 25-27

- Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Matt 16:18

Jesu gjenkomst og det evige liv (Joh 14:1-2, 1 Kor. 15:50-51, 1 Tess 4:13-17, Joh 5:28-29, Åp. 20:11-15)
Jeg tror på Jesu annet komme. Denne hendelse foregås av en oppstandelse og bortrykkelsen av de hellige fra jorden. Jeg tror på en evig himmel og en evig fortapelse. Jeg tror på Kristi domstol hvor troende skal få sin rette lønn eller oppleve tap av lønn i overensstemmelse med hva som har skjedd på jorden siden frelsesopplevelsen. Jeg tror på Lammets bryllupsfest og Kristi herlige gjenkomst til jorden med de hellige.

- La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Joh 14:1-3

- Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1Kor 15:50-52

Tusenårsriket (Dan 7:13-14, Jes 2:2-4, Ap.gj. 1:7-8)
Jeg tror på et bokstavelig tusenårsrike hvor Kristus vil sitte på sin herlighets trone og regjere over hele jorden. Jeg tror på jordens gjenfødelse og forvandling ved Krist komme og nærvær. Jeg tror på den Israels frelse ved Messias annet komme. Jeg tror også på forvandlingen av naturen og på nasjonenes omvendelse til Kongen Jesus i tusenårsriket slik det er forutsagt i Bibelens profetier.

- Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Dan 7:13-14

Dommen og evigheten (Joh 5:28-29, Åp 20:11-15)
Jeg tror på en endelig dom hvor Gud vil dømme all menneskelig urettferdighet når menn og kvinner vil oppstå og stå foran den store hvite tronen for å dømmes etter deres gjerninger. Jeg tror at deres endelikt vil bli å finne i den evige ild slik forutsagt i Bibelen, atskilt for bestandig fra Gud . Jeg tror at både himmel og jord skal forgå i ild men at det deretter skal komme en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor hvor Gud skal til slutt være alt i alle..

-
Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Åp 20:11-13

 
Last ned dokumentet som en pdf-fil
 
 

toppen

 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen