menneskeheten på en skillevei

 


Vi lever nå i en vanskelig og farlig tid og har følelsen av at hele menneskeheten står på terskelen til en helt ny tid. Alvoret griper oss, og alle mennesker skjønner at dette en tid som vi ikke kan løpe fra. Vi må alle innrømme at stundens alvor griper vårt hjerte. Mange spør seg om dette er endens tid. Jeg vender meg til den gamle Bibel-boken for å finne et svar.


 

 

 

 

 

 

Dette sa Jesus om de siste dager:
- Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. Luk 21:25-28

Dette er tiden for tegn. Han sa at disse tegn skal vise seg for menneskene. Tegn er til for å vise veien akkurat som vi møter skilter når vi kjører langs veien. Noen er satt opp for å varsle oss om forhold på veien som kan være farlige. Samtidig møter vi forbudsskiltene som advarer oss. Om vi ignorerer disse kan alvorlige ulykker skje. Slik har Gud Herren gitt oss tegn som viser oss hvor veien fremover går. De er der for å opplyse, men også for å advare.

Det tegn i endens tid som skjer i sol og måne og stjerner. Disse blir mer og mer synlige ettersom tiden går. Vitenskapen er opptatt med å tyde disse tegnene ved hjelp av store kikkerter som vi kaller teleskoper. Det er så interessant at noen nasjoner sender satellitter på kjempestore raketter langt ut i verdensrommet. Vi hører og leser om enorme asteroider som med lynets hastighet er på bane mot jorden. Vi aner at alt ikke er som det var før. Vi står innfor krefter som vi ikke kan hanskes med uansett hvor stor kunnskapen har blitt.

Solen spiller en stor og viktig oppgave i skaperverket. Solen bringer liv og uten solen ville vi ikke overlevd en eneste dag. Solen bringer også ødeleggelse og gjennom jordens historie har det skjedd enorme skader fordi solen skiftet fra å være overmåte sterk til å bli skremmende svak. Månen har sine faser slik stjernene også. Til alle tider han mennesker alle steder vært opptatt av månens og solens bevegelser i forholdet til jorden. Men etter hvert som vi nærmer oss det store klimaks vil disse tre ikke lenger ligge i ro, men bevege seg inn i nye strukturer som vil bringe alvorlige endringer til vår jord.

Så taler Jesus om de forhold som utspiller seg på jorden. Han henvender seg til to grupper av mennesker. De som står utenfor Gudsfellesskapet og de som er med Gud og har troen på ham. Det er det viktigste punket i Bibelens budskap til oss mennesker. Guds Sønn kom til jorden han selv hadde skapt, for å bringe oss frelse fra synden og konsekvensen av vår synd. Hvert menneske må selv avgjøre hvor han eller hun vil stå i forhold til Gud. Vil du være for ham eller mot ham. Her gjelder ikke nøytralitet for Jesus sa at den som ikke er med ham er imot ham. Vi er alle uten unnskyldning for vi har blitt advart. Jeg velger Jesus. Sammen med deg, ser jeg tegnene som viser oss at tiden er nær.

Jesus er den største av alle profetene samtidig som han er Guds Sønn. Han visste nøyaktig hva som kom til å skje og han sier det klart. Det skal skje ting på jorden som med all tydelig klarhet vil vise oss at Hans komme er nær. Jesus taler om den store verdensangsten hvor alle mennesker blir grepet av skrekk og gru når de ser og forstår at verdenssystemene står innfor sitt kollaps. Det skjer noe med havet når brenningene bruser. Havet er ikke som før. Alt blir så mye større. Bølgene blir til store tsunamier som bryter mot land og ødelegger byer og landsbyer. Millioner av mennesker omkommer, ikke bare ved de veldige tsunamiene, men også ved store jordskjelv som legger byer øde. Enorme branner bryter ut og skogene brenner og røke og aske fra disse stiger opp i atmosfæren og blokkerer solen. Værsystemene endrer seg, og årstidene er ikke lenger som før.

Himmelens krefter skal rokkes. Det vi trodde var urokkelige naturlover som har styrt verden siden uminnelige tider, begynner å rokkes. Jorden kommer ut av lage og menneskene klarer ikke å styre naturkreftene hvor mye de enn prøver på det. Fremmede sykdommer og pest sveiper over menneskeheten og millioner dør. Det er begynnelsen til fødselsveene. Guds rike skal fødes frem etter at alle disse veene er over. Det betyr at til siste vil Gud komme og Jesus vil opprette riket sitt for alle de som har satt sin lit til ham.

Så henvender Jesus seg til de andre, de som hører ham til. De står i en særstilling innfor ham. De er hans egne, de er han bruk som han elsker over alt. Han døde og oppsto igjen for dem. De skal ikke gjennomleve den trengselstiden som han taler om i de forgående versene. Han gir dem en mulighet til å unnfly alt det som skal komme og bli stående for Menneskesønnen. For alle disse skal forløsningen komme. Den skjer ved en bortrykkelse fra jorden til et møte med Jesus på lufthimmelen, på skyene. Både de levende kristne og de som er hensovet i Kristus, skal alle møte ham og gå med ham til himmelen.

- Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen. Luk 21:36

Når verden har opplevd de ting som hører med under fødselsveene, skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Det blir hans annet komme til jorden når han kommer til dom over nasjonene som har fornektet ham og foraktet hans navn til frelse.

Det viktigst av alt for oss som tror er å våke og be. Det holder oss våkne og gjør vi det skal vi bli med når han kommer for å hente oss!

Torolf Karlsen

 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen