Endetidsbudskap: Se opp for forførelser
 
 

Av Torolf Karlsen

"La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn." 2Tess 2:3 NB

Apostelen Paulus underviser i 2 Tess om tiden forut for Jesu komme. Han begynner med å skrive at det først må komme et frafall: først må frafallet komme..

Hva slags frafall er det her snakk om?
Vi forstår det slik at et frafall gjelder mennesker som opprinnelig har hatt den rette og sanne lære å forholde seg til. Men de har altså falt vekk fra det opprinnelige ekte og sanne Guds ord og lære. Noe har hendt som har ført til et frafall hvor disse menneskene ikke lenger følger den rette vei.

Det er også klart at dette frafall finner sted innenfor den kristne kirken. Paulus ønsker å fortelle om kristne eller troende som i utgangspunktet sto i sannheten men nå er blitt frafalne. De har blitt offer for endetidens frafall. Dette frafall er et av endetidens tegn på at Jesus Kristus kommer tilbake.

Vi legger også merke til at han bruker imperative når han sier at først må frafallet komme. Vi kan forstå det slik at dette frafallet MÅ komme. En kan ikke unngå det. Frafallet VIL komme. Det er ikke forutbestemt av Gud men Herren har forutsett det og meddelt sine tjenere apostlene – i god tid før det kom. Budskapet er til oss som er endetidens generasjon.

Vi skal nå se på andre skriftsteder som forteller den samme sannhet og vender oss videre til Paulus undervisning.

FRAFALLET KOMMER I DE SISTE DAGER

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet." 1Tim 4:1-2 NB

Her er det tydelig at Paulus underviser om det samme frafallet og at det er et frafall blant de troende, altså i menigheten. Denne profetien er gitt av Ånden. Han sier at Den Hellige Ånd sier med klare ord..

Frafallet gjelder ikke alle troende men noen. Disse glir ikke tilbake til verden eller blir syndere på nytt. De forblir i menigheten som en surdeig og kan smitte andre med sitt frafall fra troen.

Bak falsk lære og avvikende lærdommer står den store fienden, Satan og hans demoner. Det finns noe som kalles "forførende ånder", det vil si at blant djevelens redskaper i hans onde åndehær, er det noen som er spesialisert på forførelser. Deres forførelser, hvis de blir mottatt, presenterer demoners lærdommer. Her kan vi helt sikkert nevne falsk lærdom om Kristus, at han ikke er Gud og ikke er den eneste vi til frelse.

Men disse ånder med sine forførende læresetninger må ha et menneskelig redskap. Her finner vi de falske lærere eller falske profeter som doserer sin vranglære i menigheten i den hensikt å få de troende til å akseptere løgnen og følge etter dem. Deres samvittigheter er brennemerket. Det betyr at deres moralske standart er ødelagt av synden og at de ikke lenger lever i renhet med sitt liv. På frukten skal treet kjennes.

FRAFALLET SKJER I TIDEN FØR ANTIKRISTS FREMTREDEN

En kan forundre seg over at mange av de store kirkene influeres av de mange avvikende læresetninger. Det er jo kirker som i flere hundre år har stått fast i den sanne lære. Man kan spørre hvilke krefter som har vært i spill og som har ledet til alvorlige avvik og frafall fra den apostoliske troen. Noe av svaret finner vi i 2. Tess. 2:

"Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten." 2Tess 2:9-12 NB

Vi forstår det slik at ikke bare kirkene er under angrep fra djevelen, men også verden generelt åpnes opp for forførende ånder. Satan setter alt inn på å forføre, forvirre og overbevise alle mennesker om at den opprinnelige apostoliske kristentroen ikke lenger er relevant. Det er en ny tid som trenger nye verdier og et nytt styresett.

Bibelen forteller oss at mennesker i hopetall vil falle for disse forførende ånder og både kirker med kristenheten og verdens barn følger disse nye trender på sin vei mot mørke og fortapelse.

DEN FALSKE LÆRE OM JESUS KRISTUS

Apostelen Johannes advarte de troende mot falsk lære om Jesus Kristus. Han sier:

"Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." 1Joh 4:1-3 NB

Allerede på Johannes tid, var det kommet mange falske lærere og profeter. De var fylt med Antikristens ånd som hele tiden sa om Jesus fra Nasaret at han ikke var Gud kommet i kjød. Med andre ord at Jesus ikke var guddommelig eller selv var Gud. Dette var en løgn som tok sikte på å degradere Jesus og gjøre ham til et menneske som alle andre. Det vil si at han ikke hadde makt eller var suveren og ikke kunne frelse et eneste menneske. En annen type fornektelse er den at Jesus fra Nasaret ikke er Kristus eller Messias. Om dette skriver apostelen Johannes:

"Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen." 1Joh 2:22 NB

"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist." 2Joh 7

Den første tids menighet og fare for forførelser

Apostelen Peter skriver om dette og advarer mot at denne falske lære vil føre folk til fortapelsen. Vi forstår av dette at det er ikke nok å anerkjenne Jesus som menneske, selv et ekstraordinært menneske eller endog en profet. Dersom man ikke anerkjenner og tror at Jesus er Gud, kan et menneske ikke bli frelst.

"Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse." 2Pet 2:1 NB

"Han sa til dem: Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER den jeg er, skal dere dø i deres synder." Joh 8:23-24 NB

HVA LÆRTE JESUS OM FRAFALLET?

Det er ingen tvil om at det apostlene lærte, hadde de fått fra Herren Jesus. Han talte om frafallet, selv om det var i spørsmåls form.

"Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?" Luk 18:8 NB

Dette dreier seg om Jesu annet komme. Hans annet komme (2.) finner sted etter den store trengsel da verden har vært igjennom den største prøvelse og trengsel som menneskeheten har opplevet noen gang.

"For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig." Matt 24:21-24 NB

"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være."  Matt 24:27 NB

Det er ikke den almene tro Jesus taler om for verdens vil være sterkt religiøs i tiden før hans komme. Jesus taler her om TROEN i bestemt form. Dette betyr den apostoliske troen som bygger på den nytestamentlige læren som rådde grunnen i aposteltiden og tiden etter dem. Det er om denne troen Judas i sitt brev skriver om:

"Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige." Jud 3 NB

HVORDAN OVERVINNE FORFØRELSEN

De første kristne i den første menigheten holdt trolig fast ved apostlenes lære. I denne læren finner vi grunnelementene til vår tro. Troen på Gud og på Kristus som er selve klippen i vår bekjennelse. Den apostoliske lære kan vi finne grunnlaget for troen som er svært dyrebar.

"Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:" 2Pet 1:1 NB

"De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." Apg 2:42

Vi har altså muligheter til bevarelse å bevare både læren og troen helt til Jesus kommer for å hente sin menighet.

Når verden med den kristne kirken synker hen i forførelse og frafall, vil vi holde fast, ja, kjempe for troen er som én gang for alle er overgitt til oss.
 
 
Last ned og skriv ut
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen