Jesu Kristi person - hans liv og gjerning
 
 
Tema 1: Jesu Kristi gudommelighet 

Av Torolf Karlsen

Er det viktig for en kristen å kjenne Jesus? Svaret er opplagt. Det er ingen ting som er viktigere enn å lære Jesus fra Nasaret å kjenne. For han er så mye mer enn vi kan forestille oss og ingen kristen har noensinne kommet til den fulle kjennskapen og kunnskap om personen Jesus Krists.

Rikdommen er å kunne forstå, mer og mer, hvem Jesus er. Dess mer vi lærer ham å kjenne, dess mer vil rikdommen og gleden og kjærligheten til ham ta til i våre liv. For alt ved Jesus er med på å forme vårt liv og skape de kvaliteter som Gud selv vil at vi skal ha. Vi må likedannes med hans vesen og karakter og det kan vi båre oppleve ved å aktivt søke å lære Jesus å kjenne. Paulus sa det slik:

- Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! Fil 3:7-11


Jesu som Gud - Kristi guddommelighet

Jesu preeksistens - Han har alltid vært

Jesus som Herrens engel i GT

Historien om Guds Sønns legeme

Profetier om Jesus i Det gamle Testamentet - del 1

Profetier om Jesus død og oppstandelse i GT

Jesus som sant menneske

Jesus - et menneske uten synd

Hvorfor kom Jesus til verden?

Hele bibelstudiet om Jesus samlet i en fil (PDF)

 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen